शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम् | Shani Sahasranam Stotram


Shani Sahasranam Stotram Lyrics in Sanskrit: जब कभी जीवन में अकारण चिंताएँ व कार्यों में बाधाएँ आने लगें तो शनि भगवान की उपासना करना चाहिए। शlनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम्, शनि भगवान के एक हजार नामों का श्लोक बद्ध वर्णन है। इसके नियमित पाठ से शनि देव की कृपा प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली पीड़ा व बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं।

Shani Sahasranam Stotram Lyrics in Sanskrit

शनि सहस्त्रनाम स्तोत्रम्

विनियोग

अस्य श्रीशनिसहस्त्रनामस्तोत्र मन्त्रस्य कश्यपऋषि: अनुष्टुप्छन्द:, शनैश्चरो देवता। शं बींज, नं शक्ति:, मं कीलकं, शनिप्रसादात् सिद्धयर्थे जपे विनियोग: ।

न्यास

शनिश्चराय अंगुष्ठाभ्यां नम:, मन्दगतये तर्जनीभ्यां नम:, अधोक्षजाय मध्यमाभ्यां नम:, सौरये अनामिकाभ्यां नम:, शुष्कोदराय कनिष्ठिकाभ्यां नम:, छायात्मजाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नम:, शनैश्चराय हृदयाय नम:, मन्दगते शिरसे स्वाहा, अधोक्षजाय शिखायै वषट्, सौरये कवचाय हुम्, शुष्कोदराय नेत्रत्रयाय वौषट्, छायात्मजाय अस्त्राय फट्, भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्ध:।

ध्यानम्

चपासनो गृध्रधरस्तु नील: प्रत्यड्मुख: काश्यपगोत्रजात:।
स शूलचापेषु गदाधरो Sव्यात् सौराष्ट्रदेशप्रभश्च शौरि:॥1॥

नीलाम्बरो नीलवपु: किरीटी गृध्रासनस्थो विकृताननश्च ।
केयूरहारादिविभूषितांग स्सदाSस्तु मे मन्दगति:॥2॥

स्तोत्रम्

ऊँ अमिताभाष्यघहर: अशेषदुरितापह:।
अघोररूपोsतिदीर्घकायो sशेषभयानक:॥

अनन्तो अन्नदाता चाश्वत्थमूलजपे प्रिय:।
अतिसम्पत्प्रदोsमोघ: अन्त्यस्तुत्या प्रकोपित:॥

अपराजितो अद्वितीय: अतितेजो sभयप्रद:।
अष्टमस्थोंजननिभ: अखिलात्मार्कनन्दन: ॥

अतिदारुण अक्षोभ्य: अप्सरोभि: प्रपूजित:।
अभीष्टफलदो Sरिष्टमथनो Sमरपूजित:॥

अनुग्राह्यो अप्रमेय पराक्रम विभीषण:।
असाध्ययोगो अखिल दोषघ्न: अपराकृत:॥

अप्रमेयोSतिसुखद: अमराधिपपूजित:।
अवलोकात् सर्वनाश: अश्वत्थाम द्विरायुध:॥

अपराधसहिष्णुश्च अश्वत्थाम सुपूजित:।
अनन्तपुण्यफलदो अतृप्तोतिबलोपिच॥

अवलोकात् सर्ववन्द्य: अक्षीणकरुणानिधि:।
अविद्यामूलनाशश्च अक्षय्यफलदायक:॥

आनन्दपरिपूर्णश्च आयुष्कारक एवच ।
आश्रितेष्टार्थवरद: आधिव्याधिहरोपिच॥

आनन्दमय आनन्दकरो आयुध-धारक:।
आत्मचक्राधिकारी च आत्मस्तुत्यपरायण:॥

आयुष्करो आनुपूर्व्य: आतायत्तजगत्त्रय:।
आत्मनामजपप्रीत: आत्माधिकफलप्रद:॥

आदित्यसम्भवो आर्तिभंजनो आत्मरक्षक: ।
आपद् बान्धव आनन्दरूपो आयु:प्रदोपिच॥

आकर्णपूर्णचापश्च आत्मोद्दिष्ट द्विजप्रद:।
आनुकूल्यो आत्मरूप प्रतिमादान सु प्रिय:॥

आत्मारामो आदिदेवो आपन्नार्ति विनाशन:।
इन्दिरार्चितपादश्च इन्द्रभोगफलप्रद:॥

इन्द्रदेव स्वरुपश्च इष्टेष्टवरदायक:।
इष्टापूर्तिप्रदो इन्दुमतीष्टवरदायक: ॥

इन्दिरारमण: प्रीत: इन्द्र-वंश-नृपार्चित:।
इहामुत्रेष्टफलद: इन्दिरारमणार्चित:॥

ईद्रियो ईश्वरप्रीत: ईषणात्रयवर्जित:।
उमास्वरूपउद्बोध्य: उशना उत्सव-प्रिय:॥

उमादेव्यर्चनप्रीत: उच्चस्थोच्चफलप्रद: ।
उरुप्रकाशो उच्चस्थ योगद: उरुपराक्रम:॥

ऊर्ध्वलोकादिसंचारी ऊर्ध्वलोकादिनायक:।
ऊर्जस्वी ऊनपादश्च ऋकाराक्षरपूजित:॥

ऋषिप्रोक्त पुराणज्ञ: ऋषिभि: परिपूजित:।
ऋग्वे दवन्द्यो ऋग्रूपी ऋजुमार्ग प्रवर्तक:॥

लुलितोद्धारको लूत भवपाश प्रभंजन:।
लूकाररूपकोलब्धर्ममार्ग प्रवर्तक:॥

ऎकाधिपत्यसाम्राज्यप्रदो एनौघनाशन:।
एकपाद्येक ऎकोनविंशतिमासभुक्तिद:॥

एकोनविंशतिवर्षदशो एणांकपूजित:।
ऎश्वर्यफलदो ऎन्द्र ऎरावतसुपूजित:॥

ओंकार जपसुप्रीत: ओंकार परिपूजित:।
ओंकारबीजो औदार्य हस्तो औन्नत्यदायक:॥

औदार्यगुण औदार्य शीलो औषधकारक:।
करपंकजसन्नद्धधनुश्च करुणानिधि:॥

काल: कठिनचित्तश्च कालमेघसमप्रभ:।
किरीटी कर्मकृृत्कारयिताकालसहोदर:॥

कालाम्बर: काकवाह: कर्मठ: काश्यपान्वय: ।
कालचक्रप्रभेदी च कालरूपी च कारण: ॥

कारिमूर्ति: कालभर्तां किरीटमुकटोज्वल: ।
कार्यकारण कालज्ञ: कांचनाभरथान्वित:॥

कालदंष्ट्र: क्रोधरूप: कराली कृष्णकेतन: ।
कालात्मा कालकर्ता व कृतान्त: कृष्णगोप्रिय:॥

कालाग्निरुद्ररूपश्च काश्यपात्मजसम्भव:।
कृष्णवर्णहयश्चैव कृष्णगोक्षीरसु-प्रिय:॥

कृष्णगोघृतसुप्रीत: कृष्णगोदधिषु-प्रिय:।
कृष्णगावैकचित्तश्च कृष्णगोदानसुप्रिय:॥

कृष्णगोदत्तहृदय: कृष्णगोरक्षणप्रिय:।
कृष्णगोग्रासचित्तस्य सर्वपीडानिवारक:॥

कृष्णगोदान शान्तस्य सर्वशान्त फलप्रद:।
कृष्णगोस्नान कामस्य गंगास्नान फलप्रद:॥

कृष्णगोरक्षणस्यद्यु सर्वाभीष्टफलप्रद:।
कृष्णगावप्रियश्चैव कपिलापद्युषु प्रिय:॥

कपिलाक्षीरपानस्य सोमपानफलप्रद:।
कपिलादानसुप्रीत: कपिलाज्यहुतप्रिय:॥

कृष्णश्च कृत्तिकान्तस्थ: कृष्णगोवत्ससुप्रिय:।
कृष्णमाल्याम्बरधर: कृष्णवर्णतनूरुह:॥

कृष्णकेतु: कृशकृष्णदेह: कृष्णाम्बरप्रिय:॥
क्रूरचेष्ट: क्रूरभाव क्रूरद्रष्ट्र: कुरूपि च ॥

कमलापति सं सेव्य: कमलो वपूजित:।
कामितार्थप्रद: कामधेनु पूजनसुप्रिय:॥

कामधेनुसमाराध्य: कृपायुष विवर्धन:।
कामधेनू वैकचित्तश्च कृपराज सुपूजित:॥

कामदोग्धा च क्रुद्धश्च कुरुवंशसुपूजित:।
कृष्णांगमहिषीदोग्धा कृष्णेन कृतपूजन:॥

कृष्णांगमहिषीदानप्रिय: कोणस्थ एव च ।
कृष्णांगमहिषीदानलोलुप: कामपूजित:॥

क्रूरावलोकनात् सर्वनाश: कृष्णांगदप्रिय:।
खद्योत: खण्डन: खंगधर: खेचरपूजित:॥

खरांशुतनयश्चैव खगानां पतिवाहन:।
गोसेवासक्तहृदय:गोचरस्थानदोषहृत्॥

गृहराश्याधिपश्चैव गृहराज महाबल:॥
गृध्रवाहो गृहपति: गोचरो गानलोलुप:॥

घोरो घर्मो घनतमो घर्मी घन-कृपान्वित:।
घननीलाम्बरधरो डादिवर्ण सुसंज्ञित:॥

चक्रवर्तिसमाराध्य: चन्द्रमत्या समर्चित:।
चन्द्रमत्यार्तिहारी च चराचर सुखप्रद:॥

चतुर्भुजश्चापहस्त: चराचरहितप्रत: ।
छायापुत्र: छत्रधर: छायादेवी-सुतस्तथा ॥

जयप्रदो जगन्नीलो जपतां सर्व-सिद्धिद:।
जपविध्वस्तविमुखो जम्भारिपरिपूजित:॥

जंभारिवन्द्यो जयदो जगज्जनमनोहर:।
जगत्त्रप्रकुपितो जगत्त्राणपरायण: ॥

जयो जयप्रदश्चैव जगदानन्दकारक: ।
ज्योतिश्च ज्योतिषां श्रेष्ठो ज्योतिष्शास्त्र प्रवर्तक:॥

झर्झरीकृतदेहश्च झल्लरीवाद्यसुप्रिय:।
ज्ञानमूर्तिर्ज्ञानगम्यो ज्ञानी ज्ञानमहानिधि:॥

ज्ञानप्रबोधकश्चैव ज्ञानदृष्ट्यावलोकित:।
टंकिताखिललोकश्च टंकितैन-स्तमोरवि:॥

टंकारकारकश्चैव टिड्कृतो-टाम्भदप्रिय:।
ठकारमय सर्वस्व: ठकारकृतपूजित:॥

डक्कावाद्यप्रीतिकर: डमडुमरुकप्रिय: ।
डम्भरप्रभवो डम्भ: डक्कानादप्रियकंर:॥

डाकिनी शाकिनी भूत सर्वोपद्रवकारक: ।
डाकिनी  शाकिनी  भूत  सर्वोपद्रवनाशक:॥

ढकाररूपो डाम्भीको णकारजपसुप्रिय: ।
णकारमयमन्त्रार्थ: णकारैकशिरोमणि:॥

णकारवचनानन्द: णकारकरुणामय:।
णकारमय सर्वस्व: णकारैकपरायण:॥

तर्जनीघृतमुद्रश्च तपसां फलदायक:।
त्रिविक्रमनुतश्चैव त्रयीमयवपुर्धर: ॥

तपस्वी तपसा दग्धदेह: ताम्राधरस्तधा ।
त्रिकालवेदितव्यश्च त्रिकालमतितोषित:॥

तुलोच्चय: त्रासकर: तिलतैलप्रियस्तथा ।
तेलान्न सन्तुष्टमना: तिलदानप्रियस्तथा:॥

तिलभक्ष्यप्रियश्चैव तिलचूर्णप्रियस्तथा।
तिलखण्डप्रियश्चैव तिलापूपप्रियस्तथा॥

तिलहोमप्रियश्चैव तापत्रयनिवारक:।
तिलतर्पणसन्तुष्ट: तिलतैलान्नतोषित:॥

तिलैकदत्तहृदय तेजस्वी तेजसान्निधि:।
तेजसादित्यसंकाश: तेजोमय वपुर्धर:॥

तत् वज्ञ: तत् वगस्तीव्र: तपोरूप: तपोमय:।
तुष्टिदस्तुष्टिकृत् तीक्ष्ण: त्रिमूर्ति: त्रिगुणात्मक: ॥

तिलदीपप्रियश्चैव तस्य पीडानिवारक:।
तिलोत्तमामेन कादिनर्तनप्रियएवच॥

त्रिभागमष्टवर्गश्च स्थूलरोमा स्थिरस्तथा।
स्थित: स्थायी स्थापकश्च स्थूलसूक्ष्म-प्रदर्शक:॥

दशरथार्चितपादश्च दशरथस्तोत्रतोषित:।
दशरथप्रार्थनाक्लप्त दुर्भिक्ष विनिवारक:॥

दशरथ प्रार्थनाक्लप्त वरद्वय प्रदायक: ।
दशरथस्वात्मदर्शी च दशरथाभीष्टदायक:॥

दोर्भिर्धनुर्धरश्चैव दीर्घश्मश्रुजटाधर:।
दशरथस्तोत्रवरद: दशरथाभीप्सितप्रद:॥

धर्मरूपो धनुर्दिव्यो धर्मशास्त्रात्मचेतन: ।
धर्मराज प्रियकरो धर्मराज सुपूजित:॥

धर्मराजेष्टवरदो धर्माभीष्टफलप्रद: ।
नित्यतृप्तस्वभावश्च नित्यकर्मरतस्तथा॥

निजपीडार्तिहारी च निजभक्तेष्टदायक:।
निर्मांसदेहो नीलश्च निजस्तोत्र बहुप्रिय:॥

नलस्तोत्र प्रियश्चैव नलराजसुपूजित: ।
नक्षत्रमण्दलगतो नमतां प्रियकारक:॥

नित्यार्चितपदाम्भोजो निजाज्ञा परिपालक:।
नवग्रहवरो नीलवपुर्नलकरार्चित: ॥

नलप्रियानन्दितश्च नलक्षेत्रनिवासक:।
नलपाक प्रियश्चैव नलपण्जनक्षम: ॥

नलसर्वार्तिहारी च नलेनात्मार्थपूजित: ।
निपाटवीनिवासश्च नलाभीष्टवरप्रद:॥

नलतीर्थसकृत् स्नान सर्वपीडानिवारक: ।
नलेशदर्शनस्याशु  साम्राज्यपदवीप्रद: ॥

नक्षत्रराश्याधिपश्च नीलध्वजविराजित: ।
नित्ययोगरतश्चैव नवरत्नविभूषित:॥

विधा भज्यदेहश्च नवीकृत-जगत्त्रय: ।
नवग्रहाधिपश्चैव  नवाक्षरजपप्रिय: ॥

नवात्मा नवचक्रात्मा नवतत्वाधिपस्तथा ।
नवोदन प्रियश्चैव नवधान्यप्रियस्तथा ॥

निष्कण्टको निस्पृहश्च निरपेक्षो निरामय:।
नागराजार्चिपदो नागाराजप्रियंकर:॥

नागराजेष्टवरदो नागाभरण भूषित: ।
नागेन्द्रगान निरत: नानाभरणभूषित: ॥

नवमित्र स्वरूपश्च नानाश्चर्यविधायक: ।
नानाद्वीपाधिकर्ता च नानालोपिसमावृत:॥

नानारूप जगत् स्रष्टा नानारूपजनाश्रय: ।
नानालोकाधिपश्चैव नानाभाषाप्रियस्तथा॥

नानारूपाधिकारी च नवरत्नप्रियस्तथा।
नानाविचित्रवेषाढ्य: नानाचित्र विधायक: ॥

नीलजीमूतसंकाशो नीलमेघसमप्रभ:।
नीलांचनचयप्रख्य: नीलवस्त्रधरप्रिय: ॥

नीचभाषा प्रचारज्ञो नीचे स्वल्पफलप्रद:।
नानागम विधानज्ञो नानानृपसमावृत:॥

नानावर्णाकृतिश्चैव नानावर्णस्वरार्तव: ।
नानालोकान्तवासी च नक्षत्रत्रयसंयुत: ॥

नभादिलोकसम्भूतो नामस्तोत्रबहुप्रिय:।
नामपारायणप्रीतो नामार्श्चनवरप्रद:॥

नामस्तोत्रैकचित्तश्च नानारोगार्तिभंजन:।
नवग्रहसमाराध्य: न शग्रह भयापह:॥

नवग्रहसुसंपूज्यो नानावेद सुरक्षक: ।
नवग्रहाधिराजश्च नवग्रहजपप्रिय:॥

नवग्रहमयज्योति: नवग्रह वरप्रद:।
नवग्रहाणामधिपो नवग्रह सुपीडित:॥

नवग्रहाधीश्वरश्च नवमाणिक्यशोभित:।
परमात्मा परब्रह्म परमैश्वर्यकारण:॥

प्रपन्नभयहारी च प्रमत्तासुरशिक्षक:।
प्रासहस्त: पड्गुपादो प्रकाशात्मा प्रतापवान्॥

पावन: परिशुद्धत्मा पुत्र-पौत्र प्रवर्धन: ।
प्रसन्नात् सर्वसुखद: प्रसन्नेक्षण एव च ॥

प्रजापत्य: प्रियकर: प्रणतेप्सितराज्यद:।
प्रजानां जीवहेतुश्च प्राणिनां परिपालक:॥

प्राणरूपी प्राणधारी प्रजानां हितकारक:।
प्राज्ञ: प्रशान्त: प्रज्ञावान् प्रजारक्षणदीक्षित:॥

प्रावृषेण्य: प्राणकारी प्रसन्नोत् सर्ववन्दित:।
प्रज्ञानिवासहेतुश्च पुरुषार्थैकसाधन:॥

अजाकर: प्रानकूल्य: पिंगलाक्ष: प्रसन्नधी:।
प्रपंचात्मा प्रसविता पुराण पुरुषोत्तम:॥

पुराण  पुरुषश्चैव  पुरुहूत:   प्रपंचधृत्।
प्रतिष्ठित: प्रीतिकर: प्रियकारी प्रयोजन:॥

प्रीतिमान् प्रवरस्तुत्य: पुरूरवसमर्चित:।
प्रपंचकारी पुण्यश्च पुरुहूत समर्चित:॥

पाण्डवादि सुसंसेव्य: प्रणव: पुरुषार्थद:।
पयोदसमवर्णश्च पाण्डुपुत्रार्तिभंजन:॥

पाण्डुपुत्रेष्टदाता च पाण्डवानां हितंकर:।
पंचपाण्डवपुत्राणां सर्वाभीष्टफलप्रद:॥

पंचपाण्डवपुत्राणां सर्वारिष्ट निवारक:।
पाण्डुपत्राद्यर्चितश्चपूर्वजश्च प्रपंचभृत्॥

परचक्रप्रभेदी च पाण्डुवेषु  वनप्रद:।
परब्रह्म स्वरूपश्च पराज्ञा परिवर्जित:॥

परात्पर: पाशहन्ता परमाणु प्रपंचकृत्।
पातंगी पुरुषाकार: परशम्भु-समु व:॥

प्रसन्नात् सर्वसुखद: प्रपंचो वसम्भव: ।
प्रसन्न: परमोदार: पराहकांरभंजन:॥

पर: परमकारुण्य: परब्रह्म-मयस्तथा ।
प्रपन्नभयहारी च प्रणतार्तिहरस्तथा॥

अप्रसादकृत् प्रपंचश्च पराशक्ति समुद्भव:।
प्रदानपावनश्चैव प्रशान्तात्मा प्रभाकर: ॥

प्रपंचात्मा प्रपंचो-प्रशमन: पृथिवीपति:।
परशुराम समाराध्य: परशुराम – वरप्रद:॥

परशुराम चिरंजीविप्रद: परमसावन: ।
परमहंसस्वरूपश्च परमहंससुपूजित:॥

पंचनक्षत्राधिपश्च पंचनक्षत्रसेवित:।
प्रपंच रक्षितश्चैव प्रपंचस्य भयंकर: ॥

फलदानप्रियश्चैव फलहस्त: फलप्रद: ।
फलाभिषेकप्रियश्च फल्गुनस्य वरप्रद:॥

पुटच्छमित पापौघ: फल्गुनेन प्रपूजित:।
फणिराजप्रियश्चैव पुल्लाम्बुज विलोचन:॥

बलिप्रियो बलीबभ्रु: ब्रह्मविष्ण्वीश क्लेशकृत्।
ब्रह्मविष्णीशरूपश्च ब्रह्मशक्रादिदुर्लभ:॥

बासदष्टर्या प्रमेयांगो बिभ्रत् कवच-कुण्डल:।
बहुश्रुतो बहुमति: ब्रह्मण्यो ब्राह्मणप्रिय:॥

बलप्रमथनो ब्रह्मा बहुरूपो बहुप्रद:।
बालार्कद्युतिमान् बालो बृहव्दक्षो बृहत्तम:॥

ब्रह्मण्डभेदकृंचैव भक्तसर्वार्थसाधक:।
भव्यो भोक्ता भीतिकृंच-भक्तानुग्रहकारक:॥

भीषणो भैक्षकारी च भूसुरादि सुपूजित: ।
भोग-भाग्य-प्रदश्चैव भस्मीकृत जगत् त्रय:॥

भयानको भानुसूनु: भूतिभूषित विग्रह:।
भास्वद्रतो भक्तिमतां सुलभो भ्रकुटीमुख:॥

भवभूत गणैस्स्तुत्यो भूतसंगसमावृत:।
भ्राजिष्णुर्भगवान् भीमो भक्ताभीष्टवरप्रद:॥

भवभक्तैकचित्तश्च भक्तिगीत-स्तवोन् मुख:।
भूतसन्तोषकारी च भक्तानां चित्तशोधक:॥

भक्तिगम्यो भयहरो भावज्ञो भक्तसुप्रिय:।
भूतिदो भूतिकृत् भोज्यो भूतात्मा भुवनेश्वर:॥

मन्दो मन्दगतिश्चैव मासमेव प्रपूजित:।
मुचुकुन्द समाराध्यो मुचुकुन्द वरप्रद:॥

मुचुकुन्दार्चितपदो महारूपो महायशा:।
महाभोगी महायोगी महाकायो महाप्रभु:॥

महेशो महदैश्वर्यो मन्दार- कुसुमप्रिय:।
महाक्रतुर्महामानी महाधीरो महाजय:॥

महावीरो महाशान्तो मण्डलस्थो महाद्युति:।
महासुतो मेहादारो महनीयो महोदय:॥

मैथिलीवरदायी च मार्ताण्डस्य द्वितीयज:।
मैथिलीप्रार्थनाकल्प्त दशकण्ठ शिरोपहृत्॥

मरामरहराराध्यो महेन्द्रादि  सुरार्चित।
महारथो महावेगो मणिरत्नविभूषित:॥

मेषनीचो महाघोरो महासौरि र्मनुप्रिय:।
महादीर्घो महाग्रासो महदैश्चर्यदायक:॥

महाशुष्को महारौद्रो मुक्तिमार्ग प्रदर्शक:।
मकर-कुम्भाधिपश्चैव मृकण्डुतनयार्चित:॥

मन्त्राधिष्ठानरूपश्च मल्लिका-कुसुमप्रिय:।
महामन्त्र स्वरूपश्च महायन्त्र-स्थितस्तथा॥

महाप्रकाशदिव्यात्मा महादेवप्रियस्तथा।
महाबलि समाराध्यो महर्षिगणपूजित:॥

मन्दचारी महामायी माषदानप्रियस्तथा।
माषोदान प्रीतचित्तो महाशक्तिर्महागुण:॥

यशस्करो योगदाता यज्ञांगोSपि युगन्धर:।
योगी योग्यश्च याम्यश्च योगरूपी युगाधिप:॥

यज्ञभृद्यजमानश्च योगो योगविदां वर:।
यक्ष-राक्षस-वेताल कूष्माण्डादिप्रपूजित:॥

यमप्रत्यधिदेवश्च युगपत् भोगदायक:।
योगप्रियो योगयुक्तो यज्ञरूपो युगान्तकृत्॥

रघुवंश समाराध्यो रौद्रो रौद्राकृति स्तथा।
रघुनन्दन सल्लापो रघुप्रोक्त जपप्रिय:॥

रौद्ररूपी रथारूढो राघवेष्ट वरप्रद:।
रथी रौद्राधिकारी च राघवेण समर्चित:॥

रोषात् सर्वस्वहारी च राघवेण  सुपूजित:।
राशिद्वयाधिपश्चैव रघुभि: परिपूजित:॥

राज्यभूपाकरश्चैव राजराजेन्द्र  वन्दित:।
रत्नकेयुरभूषाढ्यो रमानन्दनवन्दित:॥

रघुपौ षसन्तुष्टो रघुस्तोत्रबहुप्रिय:।
रघुवंशनृपै पूज्यो रणन्मंजीरनूपुर:॥

रविनन्दन राजेन्द्रो रघुवंशप्रियस्तथा।
लोहजप्रतिमादानप्रियो लावण्यविग्रह:॥

लोकचूडामणिश्चैव लक्ष्मीवाणीस्तुतिप्रिय:।
लोकरक्षो लोकशिक्षो लोकलोचनरंजित:॥

लोकाध्यक्षो लोकवन्द्योक्ष्मणाग्रजपूजित:।
वेदवेद्यो वज्रदेहो वज्रांकुशधरस्तथा॥

विश्ववन्द्यो विरूपाक्षो विमलांगविराजित:।
विश्वस्थो वायसारूढो विशेषसुखकारका॥

विश्वरूपी विश्वगोप्ता विभावसु सुतस्तथा।
विप्रप्रियो विप्ररूपो विप्राराधन तत्पर:॥

विशालनेत्रो विशिखो विप्रदानबहुप्रिय:।
विश्वसृष्टि समुद्भूतो वैश्वानरसमद्युति:॥

विष्णुर्विरिंचिर्विश्वेशो विश्वकर्ता विशाम्पति:।
विराडाधारचक्रस्थो विश्वभुग्विश्वभावन:॥

विश्वव्यापारहेतुश्च वक्र क्रूर-विवर्जित:।
विश्वो वो विश्वकर्मा विश्वसृष्टि विनायक:॥

विश्वमूलनिवासी च विश्वचित्रविधायक:।
विश्वधारविलासी च व्यासेन  कृतपूजित:॥

विभीषणेष्ट   वरदो    वांचितार्थ-प्रदायक:।
विभीषणसमाराध्यो विशेषसुखदायक:॥

विषमव्ययाष्ट जन्मस्थोप्येकादशफलप्रद:।
वासवात्मजसुप्रीतो वसुदो वासवार्श्चित:॥

विश्वत्राणैकनिरतो वाड्भनोतीतविग्रह:।
विराण्मन्दिरमूलस्थो वलीमुखसुखप्रद:॥

विपाशो  विगतातंको विकल्पपरिवर्जित:।
वरिष्ठो वरदो वन्द्यो विचित्रांगो विरोचन:॥

शुष्कोदर: शुक्लवपु: शान्तरूपी शनैश्चर:।
शूली शरण्य: शान्तश्च शिवायामप्रियंकर:॥

शिवभक्तिमतां श्रेष्ठ: शूलपाणिश्युचिप्रिय:।
श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञ: श्रुतिजालप्रबोधक:॥

श्रुतिपारग संपूज्य: श्रुतिश्रवणलोलुप:।
श्रुत्यन्तर्गतमर्मज्ञ: श्रुत्येष्टवरदायक:॥

श्रुतिरूप: श्रुतिप्रीत: श्रुतीस्प्सितफलप्रद:।
शुचिश्रुत: शांतमूर्ति: श्रुति: श्रवण कीर्तन:॥

शमीमूलनिवासी च शमीकृतफलप्रद:।
शमीकृतमहाघोर:  शरणागत – वत्सल:॥

शमीतरुस्वरूपश्च शिवमन्त्रज्ञमुक्तिद:।
शिवागमैकनिलय: शिवमन्त्रजपप्रिय:॥

शमीपत्रप्रियश्चैव शमीपर्णसमर्चित:।
शतोपनिषदस्तुत्यो शान्त्यादिगुणभूषित:॥

शान्त्यादिषड्गुणोपेत: शंखवाद्यप्रियस्तथा।
श्यामरक्तसितज्योति: शुद्धपंचाक्षरप्रिय:॥

श्रीहालास्यक्षेत्रवासी श्रीमान् शक्तिधरस्तथा।
षोडशद्वयसम्पूर्णलक्षण: षण्मुखप्रिय:॥

षड्गुणैश्वर्यसंयुक्त: षडंगावरणोज्वल:।
षडक्षरस्वरूपश्च षट्चक्रोपरि संस्थित:॥

षोडसी षोडशांतश्च षट्छक्तिव्यक्त-पूर्तिमान्।
षड्भावरहितश्चैव षडंगश्रुतिपारग:॥

षट्कोणमध्यनिलय: षट्छास्त्रस्मृतिपारग:।
स्वर्णेन्द्रनीलमुकुट: सर्वाभीष्टप्रदायक:॥

सर्वात्मा  सर्वदोषघ्न: सर्वगर्वप्रभंजन:।
समस्तलोकाभयद: सर्वदोषांगनाशक:॥

समस्तभक्तसुखद: सर्वदोषनिवर्तक:।
सर्वनाशक्षमस्सौम्य: सर्वक्लेशनिवारक:॥

सर्वात्मा सर्वदा तुष्ट: सर्वपीडानिवारक:।
सर्वरूपी सर्वकर्मा  सर्वज्ञ:  सर्वकारक:॥

सुकृती सुलभश्चैव सर्वाभीष्टफलप्रद:।
सूरात्मजस्सदातुष्ट: सूर्यवंशप्रदीपन:॥

सप्तद्वीपाधिपश्चैव सुरा – सुरभयंकर:।
सर्वसंक्षोभहारी च सर्वलोकहितंकर:॥

सर्वौदार्यस्वभावश्च सन्तोषात् सकलेष्टद:।
समस्तऋषिभिसंस्तुत्य: समस्तगणपावृत:॥

समस्तगणसंसेव्य: सर्वारिष्टविनाशन:।
सर्वसौख्यप्रदाता च सर्वव्याकुलनाशन:॥

सर्वसंक्षोभहारी च सर्वारिष्ट-फलप्रद:।
सर्वव्याधिप्रशमन: सर्वमृत्युनिवारक:॥

सर्वानुकूलकारी च सौन्दर्यमृदुभाषित:।
सौराष्ट्रदेशोद्भवश्च स्वक्षेत्रेष्ट्रवरप्रद:॥

सोमयाजि समाराध्य: सीताभीष्ट वरप्रद:।
सुखासनोपविष्टश्च सद्य: पीडानिवारक:॥

सौदामनीसन्निभश्च सर्वानुल्लड्घ्यशासन:।
सूर्यमण्डलसंचारी संहाराश्त्रनियोजित:॥

सर्वलोकक्षयकर: सर्वारिष्टविधायक:।
सर्वव्याकुलकारी च सहस्त्र-जपसुप्रिय:॥

सुखासनोपविष्टश्च संहारास्त्रप्रदर्शित:।
सर्वालंकार संयुक्तकृष्णगोदानसुप्रिय:॥

सुप्रसन्नस्सुरश्रेष्ठ सुघोष: सुखदस्सुहृत्।
सिद्धार्थ: सिद्धसंकल्प: सर्वज्ञस्सर्वदस्सुखी॥

सुग्रीवस्सुधृतिस्सारस्सुकुमार स्सुलोचन:।
सुव्यक्तस्सच्चिदानन्द: सुवीरस्सुजनाश्रय:॥

हरिश्चन्द्रसमाराध्यो हेयेपादेयवर्जित:।
हरिश्चन्द्रेष्टवरदो हन्समन्त्रादि संस्तुत:॥

हन्सवाह समाराध्यो हन्सवाहवरप्रद:।
ह्र्द्यो हृष्टो हरिसखो हन्सो हन्सगतिर्हवि:॥

हिरण्यवर्णोहितकृद्धर्षदो हेमभूषण:।
हविर्होता हन्सगति र्हंसमन्त्रादिसंस्तुत:॥

हनूमदर्चितपदो हलधृत् पूजितसदा।
क्षेमद: क्षेमकृत्क्षेम्य: क्षेत्रज्ञ: क्षामवर्जित:॥

क्षुद्रघ्न क्षान्तिद: क्षेम: क्षितिभूष: क्षमाश्रय:।
क्षमाधर: क्षयद्वारो नाम्रामष्टसहस्त्रकम् ॥

वाक्येनैकेन् वक्ष्यामि वांचितार्थ  प्रयच्छति।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन नियमेन जपेत् सुधी:॥


यह भी जानें–
Next Post Previous Post